.רתאה דצמ שומיש לכ םהב עצבת אלו תכרעמב םירמשנ םניא ךיטרפ- ךתויטרפ לע רומשל בייחתמה ידיחיה הדובעה שופיח רתא וניה רנאר .המשה תורבח לש תדבכנ תומכל ךייח תורוק תא ץפה- ךליבשב ץורל רנארל ןתםייח תורוק תצפה

םהייח תורוק תא ץיפהל הדובעה ישפחמל רוזעל הרטמב דסונ הז רתא
.רצק ןמזב הדובע תאיצמל םהייוכיס תא לידגהלו

.הדובע תאיצמל רתויב חונהו ריהמה יעצמאה םויכ ןה םדא חכ תמשה תורבח
.ולא תורבח יתורישב תורזענ ילארשיה קשמב תולודגה תורבחה תיברמ
ןהב םיגוסה לכמ תורשמ לש בחר ןווגמ םדאה-חכ תמשה תורבח תושרב
שפחממ םולשת לכ תובוג ןניא םדאה חכ תמשה תורבח.בלתשהל לכות
.ךל היוצרה הדובעה תא שפחל ןהל חינהל אוה ןויגהה ןמ ןכל - הדובעה
,המשה תורבח לש תדבכנ תומכל ךייח תורוק תא ךרובע חלשי הז רתא
.םולשת לכ אלל,ץוח רוקימו םדא חכ

שפחמ - ךל ךוסחיו ,םניחב ךלש םייחה תורוק לש האלמ הצופת עצבי רתאה
ךלש םייחה תורוק חולשמ לש הרקיהו תעגיימה הדובעה תא ,הדובעה
.םדא חכו המשה תורבח לש תדבכנ תומכל
"םייח תורוק תצפה" רותפכ לע וא ןאכ ץוחלל אוה תושעל ךילעש לכ
.ךייח תורוק חולשמל דע דעצ- דעצ ךתוא ליבונ ונאו הלעמ

ךרד םדא חכו המשה תורבח תורשעל יטמוטוא ןפואב וחלשי ךייח תורוק
ןתחתמאב הנשיו הדימב ילא הנרוזח ולא תורבח,ינורטקלאה ראודה
.ךיתופדעהו ךתלכשה ,ךנויסנ תא תמאותה הרשמ
המשהה תורבח לש אלמ טוריפ,רזוח ינורטקלא ראודב לבקת ,הצופתה רמגב
.ךייח תורוק וחלשנ ןהילא םדאה-חכו

.רתאה דצמ ןהב שומיש לכ אלל תורבחה לא תורישי הנרובעת ךייח תורוק
םדאה חכ/המשהה תרבח לא רצק בתכמ ,םייחה תורוק ינפל ףיסוהל ץלמומ
.ןיינועמ ךנה תורשמ יגוס וליאבו ,ךתלכשה ,ךנויסנ בר רוציקב וטרופי וב

! החלצהב


Copyright © Runner.co.il 2000Air Jordan 13 Bred 2013 Bottega Veneta 7453 Purple Air Jordan 4 Toro Bravo Fake Beautiful Cheap how to determine genuine louis vuitton bag Cheap louis vuitton bag catalog 2012 Air Jordan 4 Green Glow 2013 Clearance Price Cheap louis vuitton mens bag 2013 Sell Genuine Cheap fake louis vuitton handbags to buy 2013 Bottega Veneta Fish Pattern V001 Green Air Jordan 3 Black Cement For Sale Philippines Cheap Prada Bag 2012 Elaborate Cheap fake louis vuitton purses wholesale Buy Prada Handbags For Women Air Jordan 4 Green Glow For Sale Cheap Pink Prada Handbags Air Jordan 3 Retro Cement Air Jordan 9 Cool Grey 2012 Cute Cheap louis vuitton luggage wholesale Cheap Prada Purses On Ebay Brand New Auth Louis Vuitton Handbags