תונויארל ךנומיזל ןיתמהל אוה ךל רתונש המ לכ ,ךייח תורוק תא תחלשש רחאל
.הדובע
.םדקהב ךרעהל ץלמומ הדובעה ןויארל

:הדובע ןויארל ךאובב תוישומיש תוצע רפסמ ןלהל

.רפוסמו רדוסמ ,יקנ היה ,תשקובמה הרשמל םאתהב שבלתה -
.תוחונינו תוחיתפ רדש ,תויעבטב גהנתה -
.ןייארמה םע ןיע רשקב הברה -
.ףוקז בש -
.תוניינעתה לע הארהו (שארמ תנכהש) תולאש לאש -
.ןויארב הקיתש לש םיעגר ויהי םא ץחלת לא -

:תוירקע תולוכסא יתשל םינייארמה תא קלחל ןתינ

םינייארמ ,ךריכהל ידכב תמרוזו החונינ החיש ךמע חתפי רשא "לק "ה ןייארמה
.תינוגראה היגולוכיספהו שונאה יבאשמ תלוכסאמ םניאש םילהנמ בורל םה וליא

וליא םינייארמל .שונאה יבאשמ תלוכסא תא בורל גציימ רשא ,"השק "ה ןייארמה
יבצמ תריציו תושקמ תולאש י"ע ךיתובוגתו ךיתונוכת תא ןוחבל תוטיש רפסמ
.ץחל


הרוצב וליא תולאש לע תונעל ךמצע תא ןכה ,תולאש לש גציימ ץבוק ןלהל
.החונינו תפטוש

.ךמצע לע רפס
? וז הרשמב ןיינועמ התא עודמ
? וז הרשמל רחא דמעוממ רתוי םיאתמ התא עודמ
.דבועכ ךתוא תחקל יתוא ענכש
? עודמ ? רתויב תבהא הרשמ וזיא
? ךילע םימדוקה םיקיסעמה יל ודיגי המ ,רשקתא םא
? תומדוקה ךיתודובע תא תבזע עודמ
.ךלש םדוקה סובה םע םיסחיה תכרעמ תא ראת
? ךילע ךירבח ודיגי המ
? תוטלובה ךיתונוכת ןהמ
? ךתדובעב ךל תועירפמ ןה המב ? תוילילשה ךיתונוכת ןהמ
? ךתדובע תוכיאב עגופ המ
? םינש 10 דועב ךמצע תא האור התא דציכ
? קוחרה חווטל ךדעי םהמ
? ךלש עוצקמב תרחב עודמ
? ךלש עוצקמב ךתוא ןיינעמ המ
? החלצה ךירעמ התא דציכ
? תמדוקה ךתדובעב תגשהש רתויב לודגה גשיהה והמ
? הדובעב רתויב ךל םיבושחה םירבדה םהמ
.ותיא תדדומתהש יפיצפס הרקמ לע אמגוד יל ןת ?הדובעב ץחל םע דדומתמ התא דציכ
? תעצבש הממ תרחא עצבמ תייהש רבד לש אמגוד יל ןת
? האג יכה התא ךייחב גשיה הזיאב
? המיע תדדומתה דציכו המיע דדומתהל תצלאנש תיתועמשמ תיעוצקמ היעב ראת
.ןורחאה עובשב תעציבש יתריצי רבדל אמגוד ןת .תויתריציב 10 דע 1-מ ןויצ ךמצעל ןת
? ונלש הרבחה לע עדוי התא המ .תונרקסב 10 דע 1-מ ןויצ ךמצעל ןת
? ךידומילב ךתוא ןיינע המ
?תונורחאה םינשב תחתפתהש בשוח התא םיכרד וליאב
?ךלש רכשה תויפיצ ןהמ
?הדובע ףילחהל ןיינועמ התא עודמ
.היעב תרתפ הבש תיתריצי ךרדל המגוד יל ןת
.המגוד יל ןת ?ץחל תחת הדובעב בוט התא םאה
?הבר תוירחא םע םידיקפת ףידעמ התא םאה
?תמייוסמ היעב רותפל ידכ עדי קיפסמ ךל ןיאשכ השוע התא המ
?ךמצעב תונשל וא רפשל הצור תייהש תונוכתה ןהמ
?הנורחאה ךתדובעב תלקתנ ןהב תויעבה ןהמ
?תווצב וא דבל דובעל ףידעמ התא םאה
?דובעל ךל חונ םישנא לש גוס הזיא םע
?ךלש ןורחאה דיקפתב ךממ שרדנ המ
? ל"נה הרשמה עוציבל ךתעדל רתויב תובושחה תונוכתה ןהמ
.הדובעל ךרבח םע ךלש םיסחיה תכרעמ תא ראת
? הרבחב ךתדובעב ןושארה ךמויב עצבת המ
? ךביבחת םהמ

:ןויארה תליחתב בורל תלאשנש רתויב השקה הלאשהו

? התא ימ