,ינורטקלא ראוד םתושרב ןיא ןיידעש המשה/םדא-חכ ידרשמ (ונירעצל) םנשי
תורבח לש המישר ונכרע ,ךתויחונל ,ךייח תורוק תא םהל םג ץיפהל ידכב
.םירוזא יפל ןתוא ונקליחו המשה/םדא-חכ
.ןיידע וב םימייק ץראה ירוזיא לכ אלש םילצנתמ ונא ןכלו חותיפב אצמנ רתאה


excel טמרופב התוא דירוהל וא ,המישרה תא סיפדהל לוכי ךנה


:רוזיא רחב

קרב ינב - םייתעבג - ןג-תמר
ביבא לת
צ"לשאר
ןורשה תמר
ןקרב - ןיעה שאר - הווקת חתפ
דוהי - םי-תב - ןולוח