? הדובע שפחל ןכיה

.םדא-חכו המשה תורבחל ךייח תורוק תא חולשל אוה רומאכ ןושאר בלש ,ןכבו
וז הביסמ ,םימוחתה לכב הדובע תועצה לש רתויב בחרנ רגאמ וליא תורבחל
רהמ אצמת ךכ ךייח תורוק תא ולבקי רתוי תובר תורבחש לככש חינהל ריבס
שפחממ םולשת תובוג ןניא םדאה-חכו המשהה תורבח .ץמאמ תוחפבו הדובע רתוי
,םניח תורישכ .שופיחה תדובע תא עצבל ןהל תתל רתויב םלתשמ ןכלו הדובעה
הצפהה רמגב) םדא-חכו המשה תורבח תורשעל םניח ךייח תורוק תא ץיפמ הז רתא
.(ךייח תורוק תא ונחלש ןהלש תורבחה יטרפ תא רזוח ינורטקלא ראודב לבקת

םדא-חכו המשה תורבחל םייח תורוק חולשמל

.דובעל ןיינועמ ךנה ןהב רשא תורבחב ךייח תורוק תא ץיפהל אוה ינש בלש
ירתאב וא ,טירטסדרב דנא ןאד ,בהז-יפד ןוגכ תורבח יכירדמב רזעה ךכ ךרוצל
,סקפ ,ליגר בתכמכ חולשל ןתינ ךייח תורוק תא .תורבח רגאמ םהבש טנרטניא
לוזה אוהו רחאמ ינורטקלא ראודל איה תופידעה רשאכ ,ינורטקלא ראוד וא
.ךכב לפטמה םדאל תורישי ןוגראה לש םיבשחמה תשרב רבעומ בורל אוהו ,רתויב
לועפתב תואיקב לע הארמו תוחפ דירטמכ ספתנ ינורטקלא ראוד חולשמ ןכ ומכ
.בשחמ

ןהיטרפ רותיאו תורבח שופיחל םיצלמומ םירתא


תורשמ לע ךתוא םיבבוסה תא לאש .םיישיא םירשק אוה דואמ בושחו ישילש בלש
שפחמ התאש העומשה תא ץפהו ,םידומילל ךירבח תא לאש ,םתדובע םוקמב תויונפ
.הדובע
םירשק תועצמאב םתדובע תא ואצמ םידבוע לש הובג זוחא יכ וארה םירקחמ
.םיישיא


.תויפיצפס תויביטקרטא תורשמ שופיח אוה יעיבר בלש
:םירושימ המכב תושעהל לוכי הז שופיח


:תימויה תונותיעב שופיח

"םישורד" תועדומ תומסרפתמ םהב םימי ןותיע

'ו ,'ג ימי תונורחא תועידי
'ו ,'ג ימי בירעמ
'ו ,'ג ימי ריעה חולו ץראה
םוי לכ סבולג:טנרטניאב שופיח

טנרטניאב הדובע שופיחל םיצלמומ םירתא


יכ חינהל ריבס ,םייוסמ םוחתב ןיינועמ ךנה םא .םייעוצקמ םיפוגב שופיח
.תושרדנ תורשמ לע עדימ וליא םיפוגל


טנרטניאב םייעוצקמ םיפוג לש םירתא

בורב .תונושה תואטיסרבינואב תויפיצפסה הטלוקפה תוריכזמ םע רשק תריצי
.םייטנוולרה םימוחתב םישורד תועדומ ןנשי תוטלוקפה


.תונושה הדובעה תוכשלב הדובע שופיח