תמשה תורבח ירתאל םירושיק ףדל
הלועפ ונמע תופתשמ רשא םדאה-חכ:ןהיטרפ רותיאו תורבח שופיחל םיצלמומ םירתא

בהז יפד
טירטסדרב דנא ןאד
קט-ייה וטנ
לארשיב םיניישעתה תודחאתה
רחסמה תוכשל דוגיא


:טנרטניאב הדובע שופיחל םיצלמומ םירתא

דבועל יסנניפו יטפשמ עדימ - םידבועה לטרופ
טנבו'ג
בו'ג קטייה
JobSite
ןקוש תשר תוחול
יתלשממה םיזרכמה רתא
JobMaster
Jobinfo
הלאוו חול
םוק טוד לטבומ
בירעמ חול
תונורחא תועידי חול
הטסילקול


:טנרטניאב םייעוצקמ םיפוג לש םירתא

הלכלכל תילארשיה הדוגאה
םיידוסי-לעה םירומה ןוגרא
לארשיב םיכסומה דוגיא
לארשיב םיעיסמהו םיליבומה תצעומ
לארשיב הגיהנה ירומ ןוגרא
עדימלו תואנויכראל ילארשיה דוגיאה
לארשיב םיטישכתה יניישעת ןוגרא
היטפואמוהל תילארשיה הדוגאה
ןוינכטה ירגוב ןוגרא
לארשיב לקרוא ישמתשמ ןוגרא
םילשורי - ןיעקרקמל םיכוותמה תכשל
רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה
ןובשחה יאור תכשל
לארשיב תיצוביקה היישעתה דוגיא
לארשיב ןיעקרקמ יאמש תכשל
לארשיב ימוגהו קיטסלפה ינרצי דוגיא
תורבודו רוביצ יסחיל ילארשיה דוגיאה
םוסרפל ילארשיה דוגיאה
לארשיב םינובהו םינלבקה תודחאתה
תילארשיה תונפסה תכשל
תירבעה הטיסרבינואה ירגוב ןוגרא
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ירגוב ןוגרא
לארשי יאלקח תודחאתה