? םייח תורוק בותכל דציכ

תא ךתוא ריבעהל רומא הז ךמסמ .ךלש רוקיבה סיטרכ וניה םייחה תורוק ךמסמ
.ילאטנורפ הדובע ןויאר תלבקל ינושארה ןוניסה
םנשי וז הביסמ .ילאיצנטופה דיבעמל ךתוא "רוכמל" םירומא ךלש םייחה תורוק
:םהב בשחתהל ךילעש רתויב םיבושח םימרוג רפסמ

ךמסמ תא בצעו ץמאמ עקשה ןכל ,עירכמ וניה עודיכ ינושארה םשורה :הארמ .1
שקב ,רבדל רשכומ ךניא םאב .ןיעל תכשומ ,תיביטקרטא הרוצב םייחה תורוק
.ריבס ריינ לעו ,הבוט תספדמב םיספדומ תויהל םייחה תורוק לע .ךירבחמ הרזע

תויהל אל ךמסמה לע ,דרוי יגולונורכ רדסב רדוסמ תויהל ךמסמה לע :רדס .2
תדימב ךא ,דחא דומע יבג לע ףידע .החונו הריהמ האירק רשפאל וילעו ,סוחד
.(םיינשמ רתויב אל ךא) םידומע ינשב ובתכל ןתינ ךרוצה

:ןכות .3
הניחבמ ןוכנ תויהל בייח חוסינה .ריהבו תצמותמ תויהל בייח הביתכה ןונגס
 .תוימיטפוא רדשל ךמסמה לע .בחרנ םילימ רצואב שמתשה .תיריבחת
םיליבקמה םידדצה תא שיגדהל הסנ ,םהמ ןוצר עבש ךניאש םיטרפה תא ענצה
.רתוי םיבוטה
.םייטנוולר אל םיטרפ "חרמת" לאו רקיעב דקמתה
ךתונוכנ תאו תובוטה ךיתונוכת תא שגדה ,בחרנ יתקוסעת ןויסנ ךל ןיא םאב
.עיקשהלו דומלל
לא .םינורחאה הדובעה תומוקמ תעברא תא קר םושר ,בר ןויסנ ךל שיו הדימב
.(תועובש המכ) דואמ רצק ןמז תדבע םהב הדובע תומוקמ םושרת
.תונצחש רדשת לא
,הדובעה ןויסנב םישגד תניחבמ ,תשקובמה הרשמל ךלש םייחה תורוק תא םאתה
.תונוכתו הלכשה

:ל"נה תורתוכה תא ללוכה עובק רדסב עובק הנבמ םייח תורוקל :הנבמ .4

םיישיא םיטרפ
(םייטנוולר םיסרוק ללוכ) הלכשה
(אבצ ללוכ) יתקוסעת ןויסנ
תופש
(ותוא טרפ ,עדי ךל שיו הדימב) בשחמ
םיפסונ םירושיכ


הנפישו ךלש םייחה תורוקל ףרוציש םידקמ בתכמ םושרל ךילע - םידקמ בתכמ .5
.ילאיצנטופה קיסעמה לא
.רצק אוהש יאנתב ,םייחה תורוק לעמ וסיפדהל ןתינ
ליכהל בתכמה לע .ןויארל ךנימזהל ןוצרה תא ררועל אוה בתכמה לש ודיקפת
.ארוקל יביטקרטא עדימ
ןיינועמ ךנה הב הרשמהו ךנויסנ ,ךתלכשה תא ץרמנ רוציקב טרפל בתכמה לע
.קוסעל
.תורשקתה ךרדו םיישיא םיטרפ ןייצל שי ,םייחה תורוקמ דרפנ וניה בתכמה םאב
.תאז ןייצ - תיטרקסיד היהת הרשמל ךתודמעומש הצור ךנהו הדימב


החיתפ בתכמו םייח תורוקל אמגוד