!בר םולש

יעוצקמ עדי לעב ,ןומימו לוהינב ןויסנ תונש 3 לעב ,םיקסע להנמ רגוב יננה
.םורתלו דומלל היצביטומו תונימא ,בחרנ
.תואתנכשמ ץעוי תרשמל יתודמעומ תא עיצהל ינוצרב
.ייח תורוק ריצקת ב"צמ

,םכמע שגפהל חמשא


,הכרבב
ילאומש לאומש:םייח תורוק ריצקת                                                      


:םיישיא םיטרפ

ילאומש לאומש                  :םש
12.12.70     :הדיל ךיראת
1 + יושנ  :יתחפשמ בצמ
לארשי         :הדיל ץרא
הננער ,33 תשק בוחר             :תבותכ
054-123456 :ירלולס 09-1234567               :ןופלט
shmulik_smuely45@hotmail.com             :e-mail


:הלכשה

תללכמב תואנובשחו ןומימב תוחמתה - םיקסע להנמב ןושאר ראות  1992-1995
.הטביש                     
.ןיפירצ תללכימב (ךמסומ) תועקשה ץועי סרוק  1996-1997
ל"הצ 03 - דוקיפ סרוק            1989


:יתקוסעת ןויסנ

יבושיחב ןויסנ .ריבכ-לת ףינס ,טנוקסיד קנבב תועקשה ץעוי  1997-2000
.תורז תוסרובב תועקשהו "ןעיקשמ" תנכותב שומיש ,תויאדכ                     
םיבושיח ,סמ תוחוד תשגהב ןויסנ ."מ"עב םישורב" תרבחב בשח רזוע  1995-1997
.תורוכשמו םיילכלכ                     
,םיקפס םע עגמ ,םיטישכת אוביב ןויסנ ."איבמה" תרבחב אובי דיקפ  1992-1995
.הלוכתו סכמ יבושיח ,אובי יכמסמ יולימ                     
.םילייח 30-כ לע הרישי תוירחא .ינלוגב יתגולפ למס  1989-1992


:תופש

.םא תפש :תירבע
.םא תפש תמרב חוסינו הביתכ ,האירק :תילגנא
.ההובג המרב רוביד ,תינוניב המרב הביתכו האירק :תיתפרצ


:םיבשחמ

."ןעיקשמ" תנכותו ,97 סיפוא ,תונולחב ףיקמ עדי


:םיפסונ םירושיכ

.תוירחאו תוריסמ ,הבישחו חותינ תלוכי ,היציבמאםייחה תורוק תצפהל