:אלמה ךמש  
  
:ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ  
  


   !לבקל חמשנ ? תורעה ? תולאש ? תוצע   
"SEND" רותפכ לע ץחלו ,ונל בותכ
!רנאר תווצמ הדות