לחץ בכדי לחזור לדף הראשי

 

! המשה/םדא-חכ תרבח

.Runner רתאל האבה הכורב

.טנרטניאה ךרד הדובע םישפחמ ראשה ןיב רשא הדובע ישפחמל הסינכ רעש וניה הז רתא
המשה/םדאה-חכ תורבחל הדובע ישפחמ םתוא לש םייחה תורוק תא ץיפמ רתאה
.םכדי לע םיעבקנש עוצקמו רוזיא לש םינוירטירק יפל
.רוסמה םכלופיטל - ינורטקלא ראוד תצופתב טנרטניאה ךרד רישי ןפואב תעצבתמ הצופתה
ןנוסמ ןפואב הדובע ישפחמ לש םייח תורוק תלבק - רורב אוה םכיבגל ןורתיה
.םכלש תוחמתהה םוחתו םוקימה ,םיכרצה יפל
.ינורטקלא ראוד תבותכ ןתושרב רשא ,תובר המשהו םדא-חכ תורבח םייוצמ ונלש עדימה רגאמב
הדובע ישפחמ לש םייח תורוק לבקל םיניינועמ םתאו ינורטקלא ראוד תבותכ םכל שיו הדימב
.הטמ םכיטרפ תא ואלמ אנא ,קשמה ירזגמ ןווגממ םייתוכיא
םכתרבח תא ףיסונ - וניתדובע ןפואל םימיאתמ םכלש םינוירטירקהו הדימב
.רנאר תכרעמל הסינכ תמסיסו שמתשמ םש ולבקתו ונלש תורבחה רגאמל
תויעוצקמה םכיתושירד תא להנלו רידגהל ולכות ,תכרעמל הסינכ ידי לע
לש םייח תורוק ףטוש ןפואב לבקלו (תועוצקמ 100-מ הלעמל לש הריחב)
.םכיתושירדל םימיאתמה םידמעומ

! םניחב הז עגרל ןוכנ עצבתמ תורישה


:שיגדהל בושח
.ונעי אל םיליגר םיקיסעמ .דבלב םדא-חכו המשה תורבחל הניה המשרהה

:הרבחה םש
:תבותכ
:ריע
:ןופלט
:סקפ
:ינורטקלא ראוד

?םייח תורוק לבקל םכנוצרב ץראב םירוזיא וליאמ

זכרמ
םילשורי
ןופצ
םורד
הלפשה
ןורשה
ץראה לכ


:אלמה ךמש
:ךדיקפת

:("וכו ,םיפינס רפסמ ,תוחמתה םוחת) הרבחה לש רצק רואת


םהל םיכסמ ינאו םייח תורוק תלבקל שומישה יאנת תא יתארק יכ רשאמ ינאשומיש יאנת

Runner.co.il