.רתאה דצ?שומי?לכ םה?עצבת?אל?תכרעמב םירמשנ םניא ךיטר?- ךתויטר?לע רומש?בייחתמ?ידיחיה הדובעה שופי?רת?וניה רנאר .המשה תורב?לש תדבכ?תומכ?ךייח תורו?תא ץפ?- ךליבשב ץורל רנאר?ןתםייח תורו?תצפה

םהיי?תורו?תא ץיפה?הדובעה ישפחמל רוזע?הרטמ?דסונ הז רת?BR> .רצ?ןמזב הדוב?תאיצמל םהייוכיס תא לידגהל?BR>
.הדוב?תאיצמל רתוי?חונה?ריהמ?יעצמאה םויכ ןה םד?חכ תמשה תורב?BR> .ול?תורב?יתוריש?תורזענ ילארשי?קשמב תולודג?תורבחה תיבר?BR> ןה?םיגוסה לכ?תורש?לש בח?ןווג?םדאה-חכ תמשה תורב?תושר?BR> שפחמ?םולש?לכ תובו?ןניא םדאה חכ תמשה תורב?.בלתשהל לכות
.ךל היוצרה הדובעה תא שפחל ןה?חינה?או?ןויגהה ןמ ןכ?- הדובעה
,המשה תורב?לש תדבכ?תומכ?ךייח תורו?תא ךרוב?חלשי הז רת?BR> .םולש?לכ אל?,ץו?רוקימו םד?חכ
שפחמ - ךל ךוסחיו ,םניח?ךל?םייח?תורו?לש האלמ הצופ?עצבי רתאה
ךל?םייח?תורו?חולש?לש הרקיהו תעגיימ?הדובעה תא ,הדובעה
.םד?חכ?המשה תורב?לש תדבכ?תומכ?BR> "םייח תורו?תצפה" רותפ?לע וא ןא? ץוחל?או?תושע?ךילע?לכ
.ךייח תורו?חולשמל דע דע?- דע?ךתוא ליבו?ונאו הלעמ?/b>
ךר?םד?חכ?המשה תורב?תורשעל יטמוטו?ןפוא?וחלש?ךייח תורו?BR> ןתחתמא?הנשי?הדימ?ךילא הנרוזח?ול?תורב?,ינורטקלא?ראוד?BR> .ךיתופדעה?ךתלכשה ,ךנויסנ תא תמאותה הרשמ
המשה?תורב?לש אל?טורי?,רזוח ינורטקלא ראוד?לבקת ,הצופתה רמגב
.ךייח תורו?וחלש?ןהיל?םדאה-חכ?BR>
.רתאה דצ?ןה?שומי?לכ אל?תורבחה לא תורישי הנרובע?ךייח תורו?BR> םדאה חכ/המשה?תרבח לא רצ?בתכמ ,םייח?תורו?ינפל ףיסוהל ץלמו?BR> .ןיינוע?ךנ?תורש?יגוס וליאבו ,ךתלכשה ,ךנויסנ בר רוציקב וטרופי וב

! החלצהב


Copyright © Runner.co.il 2000Air Jordan 13 Bred 2013 Bottega Veneta 7453 Purple Air Jordan 4 Toro Bravo Fake Beautiful Cheap how to determine genuine louis vuitton bag Cheap louis vuitton bag catalog 2012 Air Jordan 4 Green Glow 2013 Clearance Price Cheap louis vuitton mens bag 2013 Sell Genuine Cheap fake louis vuitton handbags to buy 2013 Bottega Veneta Fish Pattern V001 Green Air Jordan 3 Black Cement For Sale Philippines Cheap Prada Bag 2012 Elaborate Cheap fake louis vuitton purses wholesale Buy Prada Handbags For Women Air Jordan 4 Green Glow For Sale Cheap Pink Prada Handbags Air Jordan 3 Retro Cement Air Jordan 9 Cool Grey 2012 Cute Cheap louis vuitton luggage wholesale Cheap Prada Purses On Ebay Brand New Auth Louis Vuitton Handbags